تاریخ انتشار : 09/12/1399 - 10:54

کد خبر : 31698

تعیین نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی

نمایندگان مجلس، نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایا (به استثناء قضات) همچنین اعضای هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی را مشخص کردند.

به گزارش میانخبر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (شنبه 9 اسفند) قوه مقننه و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1400، ردیف 4 بند (الف) تبصره 12 ماده واحده این لایحه را مصوب کردند.

براساس ردیف 4 این بند آمده است؛ سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده(84) قانون مالیاتهای مستقیم در سال 1400 مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون(480.000.000)ریال تعیین می‌شود.

نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایا(به استثناء قضات و مشمولین تبصره های(1) و (2) ماده(87) قانون مالیاتهای مستقیم و با رعایت ماده(5) قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب 16/12/1368 با اصلاحات و الحاقات بعدی ) و کارانه به شرح زیر می‌باشد:

4-1­ نسبت به مازاد چهارصد و هشتاد میلیون( 000/ 000/ 480)ریال تا نهصد و شصت میلیون( 000/ 000/ 960) ریال ده درصد(10%)

4-2 نسبت به مازاد نهصد و شصت میلیون( 000/ 000/ 960) ریال تا یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون( 000/ 000/ 440/ 1) ریال : پانزده درصد(15%)

4-3­ نسبت به مازاد یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون( 000/ 000/ 440/ 1) ریال تا دو میلیارد و صد و شصت میلیون( 000/ 000/ 160/ 2) ریال : بیست درصد(20%)

4-4­ نسبت به مازاد دو میلیارد و صد و شصت میلیون( 000/ 000/ 160/ 2) ریال تا دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون( 000/ 000/ 880/ 2) ریال : بیست و پنج درصد(25%)

4-5­ نسبت به مازاد دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون( 000/ 000/ 880/ 2) ریال تا سه میلیارد و هشتصد و چهل میلیون( 000/ 000/ 840/ 3) ریال : سی درصد(30%)
4-6- نسبت به مازاد سه میلیارد و هشتصد و چهل میلیون( 000/ 000/ 840/ 3) ریال: سی و پنج درصد(35%)

میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده 57 قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم سالانه به مبلغ سیصدو شصت میلیون (360.000.000) ریال تعیین می‌شود.


منبع : جهان نیوز